NÁVRH NA SENIORA ROKU 2024

Registrační formulář :

(soutěžit je možné do 12.8.2024 včetně)

Základní informace o nominovaném

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa trvalého bydliště: *
Kontaktní adresa :   
(liší-li se od adresy trvalého bydliště)
Telefon: *
E-mail: *


Zdůvodnění návrhu nominace : *   
(popis důvodů nominace; např. konkrétní pomoc seniorům, angažovanost v řešení veřejných problémů v regionu, společenský přínos v oblasti kultury, sportu apod.)

Nominaci podává

Jméno: *
Příjmení: *
Adresa trvalého bydliště: *
Telefon: *
E-mail: *
   (* - povinné položky)

Na základě Vámi podané nominace na akci „Senior roku 2024“, dochází ke zpracování Vašich zadaných osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce, za účelem vyhlášení seniorů roku 2024 a jejich pozvání na slavnostní vyhlášení. Dané údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, max. však 30 dní po slavnostním vyhlášení a pouze pro potřeby výše uvedené akce. Následně budou dané osobní údaje zarchivovány a následně skartovány.

Poučení: nominující osoba má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že registrovaný zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má registrovaný právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.czJiří Heliks © 2018